Justyna Szczęsna

Justyna Szczęsna is a professor of the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University. Her research interests include Polish war-time literature, 20th century Polish poetry, and thanatological issues in literature and modern culture. She is the author of Tadeusz Borowski – poeta, Poznań 2000 and Poetyckie światy wojny. Studia o poezji polskiej po roku 1939, Poznań 2015. She is also the editor of a book of poetry and co-editor (with Tadeusz Drewnowski and Sławomir Buryła) of remaining volumes of a critical edition Pisma w czterech tomach by Tadeusz Borowski, vol.1-4, Kraków 2003-2005. She has published in edited volumes and literature journals, writing about (among other things) Herbert, Wat, Krynicki, Przyboś, Iwaszkiewicz, Borowski, and Gajca.

Justyna Szczęsna – doktor habilitowany, prof. UAM. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się literaturą czasu wojny, poezją polską XX wieku oraz problematyką tanatyczną w literaturze i kulturze współczesnej. Autorka książek Tadeusz Borowski – poeta (Poznań 2000) oraz Poetyckie światy wojny. Studia o poezji polskiej po roku 1939 (Poznań 2015). Redaktorka tomu poetyckiego i współredaktorka (we współpracy z Tadeuszem Drewnowskim i Sławomirem Buryłą) pozostałych tomów krytycznego wydania Pism w czterech tomach Tadeusza Borowskiego, t. 1–4 (Kraków 2003–2005). Publikowała w tomach zbiorowych i pismach literackich, pisząc m.in. o Herbercie, Wacie, Krynickim, Przybosiu, Iwaszkiewiczu, Borowskim, Gajcym.