Izabela Sobczak

Izabela Sobczak – tegoroczna absolwentka kierunku filologia polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Naukowo zainteresowana związkami literatury modernizmu ze współczesnością, autobiografizmem, feminizmem oraz zagadnieniem płciowości, do czego nawiązywała m.in. w pracy Męski głos niewieści. „Z dzienniczka kobiety” Wincentego Kosiakiewicza („Prace Literaturoznawcze” 2018, nr 6). Współautorka wywiadu Czego nie widać, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” (2018, nr 4).

Izabela Sobczak graduated with a degree in Polish Philology from the Faculty of Polish and Classical Philology at AMU in 2019. Her research interests include connections between modernist and contemporary literature, autobiography, feminism, and gender studies, which she discusses, inter alia, in her article “Męski głos niewieści: Z dzienniczka kobiety Wincentego Kosiakiewicza” [Feminine Voice of Men: Wincenty Kosiakiewicz’s From the Diary of a Woman], Prace Literaturoznawcze, 2018, no. 6. She is also the co-author of the interview “Czego nie widać” [What Can’t Be Seen] Guliwer: Czasopismo o książce dla dziecka, 2018, no. 4.