Izabela Sobczak

Izabela Sobczak – a PhD student in literature at the Adam Mickiewicz University Doctoral School. In 2019, she defended her master’s thesis Identity and intertextuality in Alison Bechdel’s Fun Home at the Faculty of Polish and Classical Philology. Her research interests include modernist literature, contemporary women’s literature, literary studies and theory of translation. She published in “Prace Literaturoznawcze,” “Forum of Poetics,” “Rocznik Komparatystyczny” and “Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka.”

Izabela Sobczak – doktorantka literaturoznawstwa Szkoły Doktorskiej UAM. W roku 2019 obroniła pracę magisterską Tożsamość a intertekstualność w komiksie „Fun Home” Alison Bechdel na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Naukowo zainteresowana literaturą modernistyczną, współczesną literaturą kobiecą, teorią literatury i teorią przekładu. Publikowała na łamach „Prac Literaturoznawczych”, „Forum Poetyki”, „Rocznika Komparatystycznego” oraz „Guliwera. Czasopisma o książce dla dziecka”.