Igor Pilszczikow

Igor Pilszczikow — dr hab., profesor literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i profesor badawczy na Uniwersytecie Tallińskim, założyciel i redaktor naukowy systemów informatycznych Fundamentalna Biblioteka Elektroniczna „Literatura Rosyjska i Folklor” (feb-web.ru), Poetyka Porównawcza i Komparatystyka Literacka (CPCL) (cpcl.feb-web.ru) i Rosyjska Biblioteka Wirtualna (rvb.ru), współredaktor czasopism „Studia Metrica et Poetica” (Wydawnictwo Uniwersytetu Tartuskiego) i „Pushkin Review” (Slavica Publishers). Opublikował liczne prace w dziedzinach takich jak poezja rosyjska w perspektywie porównawczej, historia wschodnio- i środkowoeuropejskiej teorii literatury, poetyka kwantytatywna, wersologia i humanistyka cyfrowa. Autor dwóch monografii o rosyjskich poetach „złotego wieku” (Batiuszkow, Puszkin). Jego ostatnie publikacje obejmują artykuły i redakcje książek zbiorowych poświęconych teorii wiersza, rosyjskiemu formalizmowi, szkole praskiej i tartusko-moskiewskiej szkole semiotyki.

Igor Pilshchikov – Dr. hab., Professor of Russian literature at University of California, Los Angeles, and Research Professor at Tallinn University, founding academic editor of the Fundamental Digital Library of Russian Literature & Folklore (feb-web.ru), the information system CPCL: Comparative Poetics and Comparative Literature (cpcl.feb-web.ru) and the Russian Virtual Library (rvb.ru), co-editor of the journals Studia Metrica et Poetica (University of Tartu Press) and Pushkin Review (Slavica Publishers). Published extensively in several areas, such as Russian poetry in comparative perspective, history of East/Central European literary theory, quantitative poetics, verse studies and digital humanities. Author of two book monographs on the Russian “Golden Age” poets (Batiushkov, Pushkin). Recent publications include articles and edited volumes on verse theory, Russian Formalism, the Prague School and the Tartu-Moscow School of Semiotics.