Bogdan Hojdis

Bogdan Hojdis (b. 1963 in Bydgoszcz) – graduate of and professor at AMU Faculty of Polish and Classical Philology, medievalist, literary scholar, and editor. Author and co-author of O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza [On the Coexistence of Words and Pictures in the Culture of the Polish Middle Ages] (2000), Literatura staropolska [Old Polish Literature] (2009), Literackie fragmenty w XVI-wiecznej sylwie rodziny Pieniążków ze Skrzydlnej [Literary Fragments in the 16th Century Silva Rerum of the Pieniażek Family from Skrzydlna] (2009), Tematyka średniowieczna w polskiej fabule filmowej [The Middle Ages in Polish Film] (2013). In the years 2014–2017, he managed several digitization projects of printed and manuscript collections at the Library of the Poznań Society of Friends of Sciences. He has worked in editorial projects financed by NPRH: Polish prints up to 1543 – editions and the bibliographic and bibliological monograph (UAM). He also completed the parliamentary edition of Dzieł wszystkich [Collected Works] of Jan Kochanowski (IBL PAN).

Bogdan Hojdis (ur. 1963) – profesor nadzwyczajny na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mediewista literaturoznawca, edytor. Autor i współautor m.in. publikacji książkowych: O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza (2000), Literatura staropolska (2009), Literackie fragmenty w XVI-wiecznej sylwie rodziny Pieniążków ze Skrzydlnej (2009), Tematyka średniowieczna w polskiej fabule filmowej (2013). W latach 2014–2017 kierował kilkoma projektami dygitalizacyjnymi, które dotyczyły zbiorów drukowanych i rękopiśmiennych Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wykonawca w projektach edytorskich finansowanych przez NPRH: druki polskie do 1543 r. – edycje i monografia bibliograficzno-bibliologiczna (UAM); dokończenie wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego (IBL PAN).