Barbara Kulesza-Gulczyńska

Has been a graduate of and PhD candidate in the Department of Modern Literature and Culture at the Faculty of Polish and Classical Philology of Adam Mickiewicz University since 2013. She previously completed an independent program in Interdisciplinary Humanities Studies. Her main research interests include internet literature (particularly fan fiction), problems relating to interpenetration of old and new media, popular culture, and the activities and functioning mechanisms of fan communities. Her most important publications have included: “Zagadnienie autorstwa w utworach fan fiction. Fandom jako kolektyw twórczy” (The Problem of Authorship in Works of Fan Fiction. Fandom as a Creative Collective), in: Re-miks. Teorie i praktyki (Remix. Theories and Practices), ed. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak, Kraków 2011; “Znaczenie Internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media” (The Importance of the Internet in the Development of Fan Fiction, or Fan Fiction and New Media), in: Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (Media, Popular Culture, and Politics. Mutual Interaction and New Phenomena), ed. J. Bierówka, Kraków 2014; and “Czym się różni autor od aŁtora, czyli fanowskie gry z autorstwem” (How is the Author Different from the AWthor, or Fan Games with Authorship), Tekstualia 2015, no. 2.

Od 2013 roku doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Absolwentka Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą: literatura internetu (szczególnie twórczość fanowska), zjawiska związane z przenikaniem się starych i nowych mediów, kultura popularna oraz działania i funkcjonowanie wspólnot fanowskich. Opublikowała wiele artykułów, m.in.: Zagadnienie autorstwa w utworach fan fiction. Fandom jako kolektyw twórczy, w: Re-miks. Teorie i praktyki, red. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak, Kraków 2011; Znaczenie Internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media, w: Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, red. J. Bierówka, Kraków 2014 oraz Czym się różni autor od aŁtora, czyli fanowskie gry z autorstwem, „Tekstualia” 2015, nr 2.