Barbara Krupa

Barbara Krupa (1966) – pracuje w Stanford University od 2000 roku, obecnie jako Newspaper Digitization Project Manager, poprzednio pełniła obowiązki kuratora Slavic and East European Collections. Posiada dwa tytuły magistra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz San Jose State University w San Jose, Kalifornia, USA. Jest członkiem Association for Slavic, East European and Eurasian Studies i Committee on Libraries and Information Resources – Subcommittee on Copyright Issues, Polish American Historical Association, Polish Studies Association oraz członkiem rady redakcyjnej Slavic and East European Information Resources. Przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem Publicystyka Zygmunta Haupta na antenie Głosu Ameryki w latach 1951–60.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z polskimi oficynami wydawniczymi na emigracji w USA, a zwłaszcza działalnością Roy Publishers w Nowym Jorku.

Opublikowała między innymi: Zygmunt Haupt’s Anniversary Broadcasts on Voice of America (1951–1960) an Outline of the Problems, „Roczniki Humanistyczne” 2020, vol. 68, nr 1 s. 75–90; The Zygmunt Haupt Papers, 1907–1976, a Polonica Collection at Stanford University Libraries: Content Details, „Slavic & East European Information Resources” 2019, vol. 20, nr 3-4, s. 194–206; Działalność Roy Publishers w Nowym Jorku w latach 1941–1960 jako kontynuacja tradycji przedwojennego Towarzystwa Wydawniczego „Rój”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2019, vol. 13, s. 291–309; Zygmunt Haupt: między popularyzacją a demagogią, [w:] Jestem bardzo niefortunnym wyborem: studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta, red. nauk. Andrzej Niewiadomski, Paweł Panas, Lublin 2018, s. 181–192; Zygmunt Haupt – pisarz, tłumacz, redaktor Głosu Ameryki, popularyzator książek i czytelnik, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, vol. 11, s. 231–252; Papers of Zygmunt Haupt, Polish émigré writer, Available at Stanford University Libraries. „Slavic & East European Information Resources” 2009, vol. 10, nr 4, s. 322–325.

Barbara Krupa (1966) – has worked at Stanford University since 2000, currently as Project Manager for Newspaper Digitization, and previously as Curator of Slavic and East European Collections. She holds two master’s degrees in library and information science. She studied at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and at San Jose State University in San Jose, California, USA. She is a member of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies and the Committee on Libraries and Information Resources – Subcommittee on Copyright Issues, the Polish American Historical Association, the Polish Studies Association, and a member of the editorial board of Slavic and East Hungarian Information Resources. He is preparing a dissertation entitled Zygmunt Haupt’s Publicism on the Voice of America in 1951-60 [Publicystyka Zygmunta Haupta na antenie Głosu Ameryki w latach 1951–60].

She is interested in issues related to Polish publishers in exile in the USA, especially the activities of Roy Publishers in New York.

Her publications include: Zygmunt Haupt’s Anniversary Broadcasts on Voice of America (1951-1960) an Outline of the Problems, „Roczniki Humanistyczne” 2020, vol. 68, no. 1 pp. 75-90; The Zygmunt Haupt Papers, 1907-1976, a Polonica Collection at Stanford University Libraries: Content Details, „Slavic & East European Information Resources” 2019, vol. 20, no. 3-4, pp. 194-206; The activities of Roy Publishers in New York in 1941-1960 as a continuation of the tradition of the prewar „Swarm” publishing company [Działalność Roy Publishers w Nowym Jorku w latach 1941–1960 jako kontynuacja tradycji przedwojennego Towarzystwa Wydawniczego „Rój”], „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznych” 2019, vol. 13, pp. 291-309; Zygmunt Haupt: between popularization and demagoguery [Zygmunt Haupt: między popularyzacją a demagogią], [in:] I am a very unfortunate choice: studies and sketches on the work of Zygmunt Haupt [Jestem bardzo niefortunnym wyboru: studia i szkice o twórczości Zygmunt Haupta], ed. Andrzej Niewiadomski, Paweł Panas, Lublin 2018, pp. 181-192; Zygmunt Haupt – writer, translator, Voice of America editor, book popularizer and reader [Zygmunt Haupt – pisarz, tłumacz, redaktor Głosu Ameryki, popularyzator książek i czytelnik], „Z Badań nad Książką i Księgozbiórami Historycznych” 2017, vol. 11, pp. 231-252; Papers of Zygmunt Haupt, Polish émigré writer, available at Stanford University Libraries. „Slavic & East European Information Resources” 2009, vol. 10, no. 4, pp. 322-325.