Arkadiusz Kalin

Graduated from UAM in Poznań with a degree in Polish studies, and a PhD in the Humanities; assistant professor at the Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski; member of the Center for Research on Literature and Journalism Studies of Border Areas in the Academic Center for European Regional Studies in Gorzów Wielkopolski. His research interests are focused on issues in twentieth- century and contemporary literary theory and history as well as selected problems in contemporary culture, including issues related to the Western border territories; he has written works on the writings of B. Schulz, W. Gombrowicz, A. Kuśniewicz, S. Lem, L. Buczkowski, P. Huelle, and A. Stasiuk.

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych, adiunkt PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, członek Pracowni Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza działającej w ramach Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień teorii i historii literatury XX wieku oraz najnowszej, a także wybranych problemów kultury współczesnej, m.in. dotyczących problematyki pogranicza zachodniego; autor prac poświęconych twórczości m.in. B. Schulza, W. Gombrowicza, A. Kuśniewicza, S. Lema, L. Buczkowskiego, P. Huellego, A. Stasiuka.