Andrzej Niewiadomski

Andrzej Niewiadomski (1965) – poeta, eseista, historyk literatury. Kierownik Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej w IFP UMCS. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących głównie poezji polskiej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II Awangardy, katastrofizmu, poezji „przełomu” lat 80. i 90., zagadnień metapoetyckich, prozy Brunona Schulza, Zygmunta Haupta, geopoetyki. Ostatnio wydał Osiemdziesiąt. Studium o poezji „przełomów” (Lublin 2020) i Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta (Kraków 2021).

Andrzej Niewiadomski (1965) – poet, essayist, historian of literature. Head of the Department of Modern Polish Literature and Culture at IFP UMCS. Author of numerous papers, mostly on Polish twentieth-century poetry, focusing especially the 2nd Avant-garde, catastrophism, poetry of late 1980s and early 1990s, metapoetic issues, prose by Brunon Schulz, Zygmunt Haupt, geopoetics. Recently he published Osiemdziesiąt. Studium poezji “przełomów” [Eighty. A study in the poetry of “breakthroughs”] (Lublin 2020), and Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta [Against entropy, against arcadia. On Zygmunt Haupt’s writing] (Kraków 2021).