Agata Ostrówka-Dombkowska

Agata Ostrówka-Dombkowska – born in 1991 r., doctoral candidate at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her interests revolve around artistic language, especially parentheses in different text types and authors’ idiostyles. Her publications include Idiostylowy charakter parentez w tekstach Antoniego Libery [The idiostylistic nature of parentheses in Antoni Libera’s texts] („Kwartalnik Językoznawczy” 17, 1/2014, pp. 21–64) and Rozważania nad idiostylem Antoniego Libery na podstawie analizy antroponimów w powieści „Madame” [„Reflections on Antoni Libera’s idiostyle on the basis of the analysis of anthroponyms in the novel “Madame”], in: Nasz język ojczysty – różne oblicza tożsamości [Our mother tongue – different faces of identity], ed. by Rafał Mazur and Barbara Żebrowska-Mazur, pp. 135–150, Wydawnictwo Libron, Kraków 2019).

Agata Ostrówka-Dombkowska – ur. w 1991 r., magister, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Interesuje się badaniami języka artystycznego, szczególnie zagadnieniami parentezy w różnych rodzajach tekstów oraz idiostylów pisarzy. Opublikowała między innymi Idiostylowy charakter parentez w tekstach Antoniego Libery („Kwartalnik Językoznawczy” 17, 1/2014, s. 21–64) i Rozważania nad idiostylem Antoniego Libery na podstawie analizy antroponimów w powieści „Madame” (w: Nasz język ojczysty – różne oblicza tożsamości pod red. Rafała Mazura i Barbary Żebrowskiej-Mazur, s. 135–150, Wydawnictwo Libron, Kraków 2019).