Agnieszka Budnik

Agnieszka Budnik – 1995, PhD student at the Department of Poetics and Literary Criticism at AMU’s Faculty of Polish and Classical Studies, translator. Her research interests include the sociology of literature and contemporary literary scene. In her doctoral dissertation, she focuses on the institution of the literary award and its impact on the evaluation of contemporary literature. She published in, among others, „Czas Kultury”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „ Zarządzanie w Kulturze”.

Agnieszka Budnik – doktorantka w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, tłumaczka. Interesuje się socjologią literatury oraz badaniami współczesnego życia literackiego. W swojej rozprawie doktorskiej skupia się na instytucji nagrody literackiej i jej wpływie na wartościowanie literatury najnowszej. Publikowała m.in. w „Czasie Kultury”, „Śląskich Studiach Polonistycznych”, „Zarządzaniu w Kulturze”.