Elżbieta Winiecka

Dr hab., adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się literaturą nowoczesną w kontekstach kulturowych i filozoficznych. Bada relacje między techniką i sztuką literacką, zwłaszcza w Internecie, interesują ją zjawiska remediacji i intermedialności literatury. Autorka książek: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012), współredaktorka książek Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje (Poznań 2009), Pochwała uważności. Studia o twórczości Julii Hartwig (Poznań 2015), współautorka Ćwiczeń z poetyki (red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006) oraz Kompozycji i genologii (red. A. Gajewska, Poznań 2009). Redaktorka „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”.

PhD., is a lecturer at the Department of Modern Literature and Culture at Adam Mickiewicz University in Poznań. Winiecka studies modern literature in its cultural and philosophical contexts. She studies the relations between technology and literary art, particularly in the Internet; the remediation and intermediality of literature also interest her. She is the author of the books: Białoszewski sylleptyczny (The Sylleptic Białoszewski, Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Distance From the Inside. Leśmian, Karpowicz, Białoszewski, Miłobędzka, Poznań 2012), co-editor of the books Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje (The End of Logocentrism and its Cultural Consequences; Poznań 2009), Pochwała uważności. Studia o twórczości Julii Hartwig (In Praise of Attentiveness. Studies in the Work of Julia Hartwig; Poznań 2015), co-author of Ćwiczenia z poetyki (Exercises in Poetics; ed. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006) and Kompozycja i genologia (Composition and the Study of Genres; ed. A. Gajewska, Poznań 2009). Winiecka edits the book series Poznańskie Studia polonistyczne. Seria Literacka (Poznań Studies in Polish Philology. Literary Series).